Menu

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

 • Foreningens navn er: Skeby Gymnastikforening.
 • Foreningen er stiftet den 22. november 1922.
 • Foreningens hjemsted er: Nordfyns kommune.

§ 2 Formål

 • Foreningsformål er ved gymnastik, idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3 Organisationstilslutning

 • Foreningen er tilsluttet DGI Fyn og FBU.

§ 4 Medlemsforhold

 • Som aktive eller passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
 • Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
 • Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen til den først kommende generalforsamling.

§ 5 Foreningens Bestyrelse

 • Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 repræsentant for hver af de bestående afdelinger.
 • Formand og 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant vælges i lige år.
 • Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant vælges i ulige år.
 • Afdelingsrepræsentanter og suppleanter for disse vælges for 2 år.
 • Bestyrelsen har til opgave at være det koordinerende led mellem de etablerede afdelinger, der hver ledes af et udvalg.
 • Bestyrelsen har til opgave at skabe sammenhold og enhedsfølelse i foreningen på tværs af afdelingerne, bl.a. ved at iværksætte aktiviteter af fælles interesse for alle medlemmer.
 • Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov.
 • Oprettelse og nedlæggelse af aktivitetsudvalg skal godkendes på generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 Foreningens afdelingsudvalg

 • Udvalget består af den generalforsamlingsvalgte afdelings-repræsentant og et af afdelingen selv ønsket antal udvalgsmedlemmer. Disse vælges for et år ad gangen af de afdelings-tilknyttede medlemmer på et fællesmøde.
 • De enkeltes afdelingers daglige drift og aktivitet varetages af et afdelings udvalg, der er ansvarlig overfor bestyrelsen og generalforsamlingen.
 • Afdelingerne kan vælge at have selvstændig økonomi; men det forudsætter, at afdelingen vælger en kasserer, som skal godkendes i bestyrelsen
 • Afdelings kassererens opgave er at føre afdelingens regnskab og aflevere et færdigt regnskab til den generalforsamlingsvalgte kasserer straks efter regnskabsafslutning

§ 7 Regnskab

 • Foreningens regnskabsår løber fra den 1. april til den 31. marts.
 • For eventuelle forpligtigelser hæfter foreningen alene med sin formue
 • Kassereren fører foreningens regnskab.
 • Kassereren fremlægger et revideret regnskab på generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemmerne efter indstilling fra afdelingerne.

§ 8 Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
 • Indkaldelse sker ved den sædvanlige form for bekendtgørelse i den lokale avis med mindst 14 dages varsel.
 • Aktive medlemmer over 16 år har stemmeret på generalforsamlingen.
 • Forslag fra stemmeberettiget medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset af stemmeberettigede medlemmer.

    Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Beretning fra afdelingerne 
 4. Forelæggelse af regnskab 
 5. Indkomne forslag 
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter        
 7. Valg af 1 revisor for 2 år 
 8. Eventuelt 
 • Beslutninger på generalforsamlingen indføres i forhandlings-protokollen, som underskrives af referenten og dirigenten

 § 9 Tegning

 • Klubben tegnes af formanden og kassereren.
 • Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den til klubben til enhver tid formue.
 • Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10 Vedtægtsændring og opløsning 

 • Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling, når det udtrykkeligt har været nævnt i indkaldelsen.
 • Ændringer skal vedtages med 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
 • Foreningen opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre og højst seks ugers mellemrum, 2/3 af de stemmeberettigede stemmer derfor.
 • Ved opløsning anvendes eventuel formue til velgørende og/eller kulturelle formål.

 Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, den 29. december 2014.