Menu

Vedtægter

1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Skeby Gymnastikforening.

Foreningen er stiftet den 22. november 1922.

Foreningens hjemsted er: Nordfyns kommune.

2 Formål

Forenings formål er ved gymnastik, idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

3 Organisationstilslutning

Foreningen er tilsluttet DGI Fyn, FBU, DBBF og DDU.

4 Medlemsforhold

 1. Som aktive eller passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
  Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen til den først kommende generalforsamling.

5 Foreningens Bestyrelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt en leder for hver af de bestående afdelinger.
 3. Formand og et bestyrelsesmedlem og en suppleant vælges i lige år.
 4. Kasserer og et bestyrelsesmedlem og en suppleant vælges i ulige år.
 5. Afdelingsledere og suppleanter for disse vælges for to år.
 6. Bestyrelsen har til opgave at være det koordinerende led mellem de etablerede afdelinger, der hver ledes af afdelingsleder samt et eventuelt udvalg.
 7. Bestyrelsen har til opgave at skabe sammenhold og enhedsfølelse i foreningen på tværs af afdelingerne, bl.a. ved at iværksætte aktiviteter af fælles interesse for alle medlemmer.
 8. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov.
 9. Oprettelse og nedlæggelse af aktivitetsudvalg skal godkendes på generalforsamlingen.
 10. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6 Foreningens afdelingsudvalg

 1. Udvalget består af den generalforsamlingsvalgte afdelingsleder og et af afdelingen selv ønsket antal udvalgsmedlemmer. Disse vælges for et år ad gangen af de afdelings-tilknyttede medlemmer på et fællesmøde.
 2. De enkeltes afdelingers daglige drift og aktivitet varetages af et afdelingsudvalg, der er ansvarlig overfor bestyrelsen og generalforsamlingen.
 3. Afdelingerne har en selvstændig økonomi, der godkendes af bestyrelsen.

7 Regnskab

 1. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. april til den 31. marts.
 2. For eventuelle forpligtigelser hæfter foreningen alene med sin formue
 3. Kassereren fører foreningens regnskab.
 4. Kassereren fremlægger et revideret regnskab på generalforsamlingen.
 5. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemmerne efter indstilling fra afdelingerne.

8 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
 4. Indkaldelse sker ved den sædvanlige form for bekendtgørelse på hjemmesiden skebygf.dk samt på klubbens tilknyttede sociale medier med mindst 14 dages varsel.
 5. Aktive medlemmer over 16 år har stemmeret på generalforsamlingen.
 6. Forslag fra stemmeberettigede medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer.
 8. Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:
 9. Valg af dirigent
 10. Bestyrelsens beretning
 11. Beretning fra afdelingerne
 12. Forelæggelse af regnskab
 13. Indkomne forslag
 14. Valg af bestyrelse og suppleanter
 15. Valg af en revisor for to år
 16. Eventuelt
 17. Beslutninger på generalforsamlingen indføres i forhandlings-protokollen, som underskrives af referenten og dirigenten.

9 Tegning

 1. Klubben tegnes af formanden og kassereren.
 2. Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den til klubben til enhver tid formue.
 3. Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

10 Vedtægtsændring og opløsning

 1. Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling, når det udtrykkeligt har været nævnt i indkaldelsen.
 2. Ændringer skal vedtages med 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
 3. Foreningen opløses efter vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, 2/3 af de stemmeberettigede stemmer derfor.
 4. Ved opløsning anvendes eventuel formue til velgørende og/eller kulturelle formål.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 24. maj 2022.

 

Luk