Menu

Skebys Venner

Vedtægter for Skeby GF’s Venner - Støtteforening

 

 • 1.

Foreningens navn er Skeby’s Venner støtteforening og foreningen er hjemmehørende i Nordfyns kommune.

 

 • 2.

Foreningens formål er, at støtte Skeby GF’s ungdoms aktiviteter praktisk og økonomisk.

 

 • 3.

Foreningen er neutral og kan ikke gribe ind i Skeby GF’s ledelse.

 

 • 4.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Regnskabet løber 1. april til 31. marts.

 

 • 5.

Tegningsberettiget for foreningen: Skeby GFs kasserer og formand har fuldmagt til kontoen.

 

 • 6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af maj og indvarsles gennem medier og på foreningens hjemmeside 14 dage før afholdelse.

 

 • 7.

Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede.

 

 • 8.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer og 1 medlem fra Skeby GF’s bestyrelse. De 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen. De 5 bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret og ved afstemning gælder simpelt flertal.

 

 • I ulige år afgår 2 medlemmer, og i lige år 3 medlemmer
 • Endvidere vælges 1 revisor.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

 • 9.

Dagsordenen skal på generalforsamlingen have følgende punkter:

 

 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning til godkendelse
 3. forelæggelse af revideret regnskab
 4. fastsættelse af kontingent for det følgende år
 5. behandling af indkomne forslag
 6. valg til bestyrelsen efter reglerne i § 8
 7. valg af 1 revisor
 8. eventuelt

 

Forslag til punkt 5 skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stemmeret har ethvert medlem som er fyldt 15 år.

 

Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foregå.

 

 • 10.

Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

 

 • 11.

Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler Skeby Gymnastikforening, som støtteforeningen er oprettet for. Opløsningen skal godkendes både på en generalforsamling, samt en ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 20. marts 2018.

 

 

Birgit Larsen_______________

sekretær

 

Rikke Vinther______________

formand

 

Pia H. Pedersen____________

kasserer

 

Mette Koch________________

bestyrelsesmedlem

 

Lene Duus_________________

Bestyrelsesmedlem (Skeby GF)